Chiến lược Marketing là gì?

Chiến lược Marketing là một chương trình hay kế hoạch mà doanh nghiệp đề ra hướng đến việc thực hiện mục tiêu Marketing của mình. Chúng ta có thể hiểu chiến lược Marketing là sự lựa chọn về cách thức thực hiện liên quan đến việc tiếp cận khách hàng thông qua sản phẩm, truyền thông, giá cả và kênh phân phối.

Nhận xét